اعضاي انجمن علمي و آموزشي معلمان فيزيك شهر تهران :

 

رئیس: مرضیه عصمتی

 

نایب رئیس: نصراله افاضل

 

خزانه دار: محمد سیاری زاده

 

مسئول کمیته گردهمايي هاي علمی- آموزشي: دکتر اشرف السادات شكرباغاني ( رزومه )

 

مسئول كميته‌ آموزش، پژوهش و تحقيقات: دکتر آزیتا سید فدایی(رزومه)

 

مسئول کمیته روابط عمومی: زهرا جوادی

 

مسئول کمیته نشریات: نصراله افاضل

 

مسئول کمیته ارزشيابي كتابهاي درسي: مرتضی محمدوند خوشخو

 

مسئول سايت: محمد سیاری زاده

 

بازرس انجمن: معصومه شاهسواري

 

اعضای علی البدل: مهسا جلیلی، دکتر اشرف السادات شكرباغاني و مهرناز سیفی

 

بازرس علی البدل: مهرناز سیفی

 

آدرس: تهران- خيابان كريم خان -خيابان ايرانشهر شمالي - خيابان دهقاني نيا(خسروسابق) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش طبقه سوم

 

تلفن:  88346122   021   و   88346123    021