رئیس: مرضیه عصمتی


نایب رئیس: نصراله افاضل

خزانه دار: محمد سیاری زاده

مسئول کمیته گردهمايي هاي علمی- آموزشي: دکتر اشرف السادات شكرباغاني

 مسئول كميته‌ آموزش، پژوهش و تحقيقات: دکتر آزیتا سید فدایی

مسئول کمیته روابط عمومی: زهرا جوادی

مسئول کمیته نشریات: نصراله افاضل

مسئول کمیته ارزشيابي كتابهاي درسي: مرتضی محمدوند خوشخو

مسئول سايت: محمد سیاری زاده

بازرس انجمن: معصومه شاهسواري

اعضای علی البدل: مهسا جلیلی، دکتر اشرف السادات شكرباغاني و مهرناز سیفی

بازرس علی البدل: مهرناز سیفی

تاریخ آخرین انتخابات: آبان 1393

آدرس: تهران- خيابان كريم خان -خيابان ايرانشهر شمالي - خيابان دهقاني نيا(خسروسابق) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش طبقه سوم

 

تلفن: 88346122-88346123